The TW Network
Fighting Games
Fighter ID:
Password
Shura no Mon
Fighting Game by Japan Vistec / Kodansha
Playstation
Japan
04/02/1998

Fighters
Akira Kaido
Dorj Ariuna
Hideaki Kiba
Hokuto Fuwa
Ignacio da Silva
Johnny Harris
King of Destroy
Leon Gracielo / Leon
Maiko Ryuzoji
Takaaki Hida
Tesshin Ryuzoji
Tsukumo Mutsu
Ukyo Katayama