The TW Network
Fighting Games
Fighter ID:
Password
Impartial Judge / 包青天: 格斗版, Bāo Qīngtiān: Gédòu Bǎn
Fighting Game by Hummer Team / Waixing
Nintendo Entertainment System
China
1996

Fighters
Ài Hǔ / 艾虎, Ai Hu
Bái Júhuā
Bái Yùtáng
Dèng Chē
Huā Dié
Mǎ Hàn / 馬漢, Ma Han
Yù Xiān
Zhǎn Zhāo

Credits
Worldwide
Music Department
Anybody who worked on a game's original score.
Han Li